Kies een categorie
Grijs en groen spelen samen in de kinderopvang.
Stad Bilzen

De locatie van het IBO Domino in Bilzen centrum bevindt zich sinds 2016 op de seniorencampus. Boven de kinderopvang zijn serviceflats, links bevindt zich het lokaal dienstencentrum en het woonzorgcentrum. We willen het sociaal weefsel versterken door gezamenlijke activiteiten te organiseren en zo grijs en groen samen te brengen.

De senioren kunnen genieten van de aanwezigheid van de kinderen en omgekeerd groeien de kinderen op in het besef dat 50-plussers nog actief meedraaien in onze maatschappij. Beide groepen leren elkaar beter kennen en appreciëren door de gezamenlijke activiteiten. De voorbereiding van deze activiteiten gebeurt in overleg met de ergotherapeut en de begeleiding van de kinderopvang. Voorbeelden van activiteiten zijn wafels bakken, haken, een poppenhuis maken, oude volksspelen, een groot Sinterklaasfeest…


Motivering van de jury

De jury koos voor dit project omwille van een duidelijke keuze voor intergenerationele samenwerking en wederkerigheid tussen kinderopvang en oudervoorzieningen. Het overstijgt in grote mate de ‘verplichte’ jaarlijks gezamenlijke activiteiten. En is door zijn structurele verankering ook vernieuwend. Met dit project geeft stad Bilzen concreet vorm aan de oproep van minister Jo Vandeurzen om als woonzorgcentra de buurt beter te leren kennen en omgekeerd.

Iedereen op de bus
Gemeente As

Gemeente As wil alle kinderen de kans geven om deel te nemen aan activiteiten georganiseerd door de dienst vrije tijd, ook aan kinderen van ouders die werken. Dit doen we door in te zetten op gratis busvervoer en middagtoezicht. Het gemeentebestuur zorgt er voor dat er iedere vakantiedag een begeleider voor de bus en een begeleider voor het middagtoezicht ter beschikking is. Ouders moeten hier niet voor betalen. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld in de voormiddag deelnemen aan een sportkamp en in de namiddag naar de speelpleinwerking gaan. Door het middagtoezicht in te voeren hebben ouders aansluitend opvang voor hun kinderen van 9 uur tot 17 uur.

Babbelbad Grimbergen
OCMW Grimbergen

Bij de opstart van het Huis van het Kind werd taal als een aandachtspunt geduid. Babbelbad wil op een speelse manier Nederlands aanbieden en kinderen stimuleren om de taal te begrijpen en te gebruiken. In kleine groepjes wordt spelenderwijs de woordenschat rond algemene thema's zoals 'de boerderij', 'de stad', 'beroepen', 'gaan eten', ... aangeboden. Er wordt gewerkt rond basiswoordenschat, nieuwe woorden, wiskundige begrippen… Met didactisch materiaal vanuit onze spelotheek en de creativiteit van de vrijwilligers is het steeds een boeiende belevenis voor de kinderen. Via handpoppen, de verkleedkoffers, leesboeken uit de bibliotheek... worden kinderen uitgedaagd om hun eigen verhaal te vertellen.

Wij tonen hierbij respect voor hun moedertaal. Het is belangrijk dat de kinderen zich goed voelen en dat onze verbeteringen niet belerend over komen. Ook volgden onze vrijwilligers vormingen via vzw De Rand, observeerden in enkele klassen en spraken met de leerkrachten om tips en tricks te krijgen ter voorbereiding van Babbelbad.

Buitenschoolse kinderopvang Villa Max
Gemeente Ingelmunster

Villa Max is een kinderopvangvoorziening voor de schoolopvang van de gemeentescholen en voor buitenschoolse kinderopvang in Ingelmunster. In het meerjarig beleidsplan 2013-2018 werd een strategische visie rond buitenschoolse opvang geformuleerd. Deze visie werd omgezet in de praktijk. Zo was het bouwen van een buitenschoolse kinderopvangvoorziening op een geschikte locatie, met een aantrekkelijke vormgeving en een multifunctionele inrichting een eerste stap. Een tweede aspect is dat Villa Max ook een exploitatieconcept is dat via een coöperatieve vennootschap met de ouders als leden integrale kinderopvang organiseert. Zo organiseert Villa Max in Ingelmunster de kinderopvang op een efficiënte, duurzame en kostenbeheersende wijze en coördineert en communiceert Villa Max via publiekā€private samenwerkingsverbanden met alle mogelijke partners over de aanpak, realisatie en financiering.

Opvangnet voor lessen Nederlands en integratie: 't Wiske
IGS Wintegratie: De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne

Met 't Wiske willen we tegemoet komen aan de specifieke opvangvraag die andere initiatieven of onthaalouders moeilijk kunnen aanbieden en zoveel mogelijk ouders Nederlandse les of lessen inburgering laten volgen.

Als gevolg van het asielcentrum in Koksijde krijgen de gemeenten aan de westkust te maken met een grote instroom van anderstaligen. Om hen zo snel mogelijk te laten integreren is het leren van Nederlands een belangrijke vereiste. Vaak kunnen ouders met jonge, niet-schoolgaande kinderen niet naar de les omdat er geen opvang is voor hun kind. Een geschikte opvangplaats is moeilijk te vinden aangezien deze ouders slechts opvang vragen voor halve dagen en enkel tijdens het schooljaar.

Met 't Wiske willen we een antwoord bieden op dit probleem en bovendien zorgen voor een zachte overgang naar een reguliere opvangplaats. We bieden extra ondersteuning aan ouders op allerlei gebieden zoals opvoeding, administratie.... Daarnaast zetten we ook actief in op taalstimulering, tewerkstelling via artikel 60, integratie van medewerkers en ouders en het opbouwen van expertise in omgang met deze doelgroep, ter ondersteuning van andere lokale initiatieven.

Speelplek in Wijgmaal
Stad Leuven

Verspreid over groot Leuven zijn er reeds tal van speelplekken. Deze worden veelvuldig bezocht door jonge gezinnen uit de buurt. In oktober openden we ook in Wijgmaal een nieuwe speelplek. De speelplek is een grote ruimte met speelgoed en een zithoek voor de (groot)ouders. Ze wordt veelvuldig bezocht door jonge gezinnen uit de buurt.

Het doel van het Huis van het Kind Leuven is een buurtgericht aanbod aan speelplekken te realiseren en zo buurtgerichte preventieve gezinsondersteuning te bieden, via innovatieve samenwerkingen met partners uit de buurt. In Wijgmaal opende een IBO de deuren, wat een win-win is voor beide partners: de lokalen van het IBO – die overdag leeg staan – worden gebruikt voor gezinnen uit de buurt en deze gezinnen leren het IBO op een laagdrempelige manier kennen, voordat hun kinderen de schoolleeftijd hebben.

Peuterspeelpunt Diest-Scherpenheuvel-Zichem
OCMW Diest

Het peuterspeelpunt staat open voor alle gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar. Het peuterspeelpunt vormt een leuke omgeving waar ouders en kinderen op elkaar betrokken zijn, samen kunnen spelen en bewegen. Op deze manier wordt de band versterkt tussen ouder en kind. Kinderen worden uitgedaagd om nieuwe situaties te exploreren en ouders worden in hun kracht gezet. Omringd in een pedagogisch kader kunnen ouders hun vaardigheden verder ontwikkelen en worden kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling.

We zien het peuterspeelpunt als een vorm van indirecte preventie doordat sociale cohesie wordt bevorderd aan de hand van ontmoetingskansen en hun sociaal netwerk daardoor wordt uitgebreid. Het peuterspeelpunt kan een ideale voorbereiding zijn op het verblijf in een kinderopvang en/of de start op school.

Brede opvang en vrije tijd het ganse jaar
Gemeente Duffel

Duffel speelt voluit haar regisseursrol om kinderen en jongeren een creatief, uitdagend en afwisselend vrijetijdsprogramma aan te bieden, zowel tijdens schoolperiodes als in vakanties. Via deze samenwerking proberen we ook de vraag naar betaalbare kinderopvang en zinvolle vrije tijd te beantwoorden en wachtlijsten te voorkomen.De dienst Vrije Tijd coördineert dit netwerk. 

Gemeente Duffel werkt samen met kinderopvanginitiatieven, scholen, welzijnspartners en vrijetijdsaanbieders om jonge inwoners het ganse jaar door kwalitatieve en zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden en bij te dragen aan de work-life balance van (groot)ouders. Het samenwerkingsverband realiseert zo een breed, divers, betaalbaar en inclusief opvang- en vrijetijdsaanbod. Het gaat om jeugd-, sport-, wetenschappelijke en culturele activiteiten, waarbij schoolwerking, kinderopvang, welzijnssector en naschoolse activiteiten optimaal op elkaar worden afgestemd.

Zo wordt er bijvoorbeeld ‘binnenschoolse tieneropvang’ georganiseerd in de scholen zodat het IBO extra opvangplaatsen heeft voor jongere kinderen. Verder willen we ook kwetsbare kinderen bereiken en toeleiden via partnerschappen met actoren in het welzijns- en vrijetijdsveld via het project ‘Vrije Tijd voor Iedereen’. Ten derde proberen we ook mobiliteitsdrempels weg te werken door bijvoorbeeld kinderbegeleiders van het IBO de begeleiding te laten doen van en naar andere vrijetijdsactiviteiten.

38 Volt /Pace
Groep Mechelen

Bij kwetsbare gezinnen is er vaak (om allerlei redenen) een hoge barrière om hun kind achter te laten in een kinderopvang. Toch willen deze ouders graag (terug) aan het werk of een opleiding volgen. 38 Volt komt hier aan tegemoet en ondersteunt gezinnen met jonge kinderen van 0 tot 3 jaar. Ten eerste bieden we een flexibele kinderopvang aan én daarnaast is er een voltijdse gezinsbegeleider die aan de slag gaat met de ouder in hun zoektocht naar werk, een opleiding of vrijwilligerswerk. Dit gebeurt allemaal onder hetzelfde dak.

Een voordeel is dat ouders hun kinderen op elk tijdstip van de dag kunnen brengen en halen. Dit geeft voor ouders een gevoel van vrijheid en rust, zeker aan ouders die het moeilijk hebben om hun kind achter te laten. Doordat ouders overdag een opleiding kunnen volgen en dit niet ’s avonds moeten doen, zorgt dit er ook voor dat ze meer tijd met het gezin kunnen doorbrengen. Verder wordt er veel ingezet op ontmoeting: ouders zijn altijd welkom, mogen langer blijven….

Breng je stem uit op:
Categorie: Beleid

Naam
E-mailadres

Gelieve alle verplichte velden in te vullen.