Kies een categorie
Bekijk ook de winnaar van de publieksprijs: de Gouden Knuffelbeer
Centrum Kinderopvang Hopsassa
gemeente en OCMW Asse

Centrum voor Kinderopvang Hopsassa - een samenwerkingsverband tussen verschillende opvanginitiatieven in Asse - bestaat 10 jaar. Hopsassa wil kinderopvang zo toegankelijk mogelijk maken door ouders een centraal meldpunt te bieden en door het beleid van de verschillende opvanginitiatieven op elkaar af te stemmen.
Kenmerken: gemeenschappelijke missie en visie; gelijklopend beleid, met respect voor ieders eigenheid; centrale aanmeldingen voor voorschoolse kinderopvang; ervaringsuitwisseling; aandacht voor kwetsbare gezinnen; gezamenlijke partner Huis van het Kind Asse; signaalfunctie van de werkvloer naar hogerhand; gezamenlijke aankopen; gemeenschappelijke vormingen en activiteiten en tot slot samenhorigheidsgevoel. Vanuit een oprechte zorg voor kinderen en zonder enige vorm van subsidies werd dit project 10 jaar geleden uit de grond gestampt.


Motivering van de jury

Al 10 jaar investeert Asse in een laagdrempelige en toegankelijke kinderopvang via het Centrum Kinderopvang. Los van elke verplichting of regelgeving, weg van elke hype of subsidieproject zijn ze eigenzinnig blijven investeren in een degelijke samenwerking die het verschil maakt, voor de voorzieningen, voor de ouders en voor de kinderen.

Geef kinderarmoede geen kans!
gemeente en OCMW Boom

Boom kent het hoogste kinderarmoedepercentage van Vlaanderen. Kwetsbare kinderen toegang geven tot de opvang en de gemeentelijke activiteiten en hen zo de kans geven op ontplooiing is dan ook een uitdaging. Naast een ‘gewoon’ tarief en een sociaal tarief (50% korting), bestaat er sinds 2016 in de gemeente Boom voor de opvang en vrije tijd van schoolgaande kinderen een verminderd tarief (80% korting). Voor een verminderd tarief moet de ouder een aanvraag indienen via de sociale dienst van het OCMW waarna er een sociaal en financieel onderzoek wordt uitgevoerd.

Dit project is een nauwe samenwerking tussen het OCMW, de buitenschoolse kinderopvang, de jeugdienst, de sportdienst, het kinderdagverblijf, het loket kinderopvang en huis van het kind.  

 

Kinderopvang in vijf kerkdorpen
gemeente Neerpelt

Gemeente Neerpelt heeft 250 kindplaatsen buitenschoolse kinderopvang, verdeeld over de vijf kerkdorpen. De dagelijkse werking stoelt vooral op het principe 'vrije tijd': de kinderen kunnen zelf kiezen wat ze doen en de begeleiders zorgen voor een aanbod. Ook tijdens de vakanties is er altijd opvang en dit zonder vooraf in te schrijven. Een aantal begeleiders hebben een vlinderfunctie, wat maakt dat we heel flexibel kunnen werken tussen de verschillende locaties.

In iedere dorpskern wordt er samengewerkt met burgers waaronder kinderen voor het realiseren van buurtpleintjes: natuurspeeltuinen, ontmoetingsplekken, enz. We vinden het belangrijk dat onze kinderen onbezorgd en veilig kunnen buitenspelen. Vaak ontdekken ze deze pleintjes tijdens de opvang.

Wat onze troef is ten opzichte van andere buitenschoolse opvanginitiatieven, is dat wij geen wachtlijst hebben en dat er niet wordt gewerkt met inschrijvingen!

De brabbelkaravaan
stad Leuven

In een stad als Leuven is meertaligheid een troef én een uitdaging, ook voor de kinderopvang. Zowel het voeren van een goede communicatie met ouders als het stimuleren van taalontwikkeling bij jonge kinderen is essentieel. Om een impuls te geven aan de uitbouw of de versterking van het taalbeleid in de Leuvense kinderopvangopvanglocaties, werkten we in samenwerking met het Centrum voor Taal en Onderwijs (KULeuven) een begeleidingstraject uit. Om aan elke kinderopvang de kans te geven om deel te nemen op maat van de eigen organisatie en mogelijkheden, konden ze kiezen uit vier ‘trajecten’. Het enthousiasme was erg groot: deelname van 2 kinderdagverblijven aan het 'small'-traject, deelname van 3 kinderdagverblijven aan het 'medium'-traject en deelname van 7 kinderdagverblijven aan het 'large'-traject.

Gelijke kansen voor ieder kind
gemeente Houthalen-Helchteren

‘Geen enkel kind in Houthalen-Helchteren wordt 12 jaar zonder handvatten om uit (kans-)armoede te geraken’. Dat is de strategische doelstelling van het bestuur.  Deze doelstelling leidde in 2014 onder meer tot een actieplan rond buitenschoolse opvang. Een succesvolle samenwerking tussen12 kleuter- en lagere scholen uit het gemeentelijk, vrij en het gemeenschapsonderwijs, het OCMW, het Huis van het Kind en het gemeentebestuur leidt tot kwaliteitsvolle opvang. De scholen stellen lokalen ter beschikking en het lokaal bestuur zorgt voor personeel en de eigenlijke organisatie. Het aanbod zoals openingsuren en tarieven en de bereikbaarheid en kwaliteit van de opvang is voor elk kind hetzelfde. Bijna 2000 kinderen maken gebruik van de opvang. "Gelijke kansen voor ieder kind" is geen holle slogan geworden.

Voorleeskoffers
stad Kortrijk

Opvanginitiatieven in Kortrijk ontvangen gratis voorleeskoffers op maat van de gezinsopvang en groepsopvang. De koffers bevatten boeken voor kinderen van 0-3 jaar om te gebruiken in de opvang. De boeken kunnen ook uitgeleend worden aan de ouders.

Met deze voorleeskoffers wil stad Kortrijk werken aan taalstimulering bij kinderen en anderstalige ouders, de interactie bevorderen tussen ouders en kinderen en ouders aanzetten tot voorlezen.

De Dienst Welzijn staat in voor de coördinatie en financiering van het project. De Bibliotheek zorgt voor de aankoop van de correcte boeken en regelt het leveren, ophalen, aanvullen en wisselen van de voorleeskoffers. De kinderopvang zorgt voor het uitlenen van de boeken aan de ouders.

Kwaliteitscharter
gemeente Anzegem

Door de jaren heen bouwde de gemeente Anzegem een buitenschoolse kinderopvang uit op  niet-erkende opvanglocaties in de scholen. Om deze opvang ook kwaliteitsvol te maken, werkt gemeente Anzegem met een kwaliteitscharter.

Het kwaliteitscharter omvat visie, missie, inzet van vrijwilligers, pwa'ers en personeelsleden scholen, vorming, onthaalbrochure, een crisishandboek, een mini-kwaliteitshandboek en de afsprakenboeken per locatie.

Het kwaliteitscharter werd voorgelegd op het overlegplatform met de scholen genaamd 'Bonanza' en goedgekeurd en ondertekend door de directies. Jaarlijks wordt de werking van de niet erkende opvanglocaties op dit overleg geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Kinderopvangcheques
stad Genk

In Genk worden bijna 1 op 4 kinderen geboren in een kansarm gezin. Kansarme gezinnen maken bijna geen gebruik van kinderopvang, terwijl onderzoek aantoont dat kinderopvang van goede kwaliteit een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen, en zeker op kinderen. Dit effect is nog groter op kinderen die leven in kansarmoede. Stad Genk, OCMW Genk, Huis van het kind en de Genkse opvanginitiatieven willen de drempels tot kinderopvang verlagen voor gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Met de gratis kinderopvangcheques en ondersteuning van toeleiders en initiatieven kunnen deze gezinnen kennismaken met kinderopvang. Per kind in een maatschappelijk kwetsbare situatie kunnen er 10 opvangcheques worden uitgereikt door medewerkers van het CKG en van Kind en Gezin, het kinderrechtenloket van het OCMW, de VDAB-ervaringsdeskundige armoede enz.

Groepsopvang De Zeester
OCMW Gavere

Op de site van het woonzorgcentrum organiseert de dienst voor onthaalouders van OCMW Gavere een groepsopvang. In 2016 werd immers een tekort vastgesteld aan opvangplaatsen in Gavere. Als organisator merkte het lokaal bestuur bovendien dat het aantal kandidaat onthaalouders daalt. 'Kunnen we kandidaten overtuigen door een locatie ter beschikking te stellen?' werd de hamvraag.
Tijdens de zoektocht naar een geschikte en betaalbare locatie kwam men terecht bij het WZC. De directie was  enthousiast om enkele lokalen te verhuren. Na een aantal verbouwingen is de kinderopvang op 6 februari 2017 geopend. 'Nadine werkt al 25 jaar als onthaalouder voor onze dienst en wilde al haar ervaring en enthousiasme met ons delen om ‘De Zeester’ op te starten.' aldus OCMW Gavere. Samen met haar dochter en kleindochter, beide ook onthaalouders, toverde Nadine een kille vergaderzaal om tot een mooie kinderopvang. 

Occasionele opvang
stad Mechelen

Het stadsbestuur Mechelen vindt de verwerving van de Nederlandse taal en de integratie van anderstalige bewoners zeer belangrijk. Stad Mechelen organiseert daarom occasionele opvang om ouders met jonge kinderen op een laagdrempelige manier lessen Nederlands en inburgeringstrajecten te laten volgen. Tijdens de les wordt hun kind opgevangen. Zo is er o.a. Kabouterland, waar door de stad Mechelen in samenwerking met het CVO, een klaslokaal werd ingericht waar op een knusse en veilige wijze de 0-3 jarige kinderen opgevangen worden terwijl mama en/of papa les volgen.
Ook door samenwerking met het zelfstandig kinderdagverblijf Het Stationneke en de financiële ondersteuning vanuit het Fonds Bernard en Gonda Vergnes van de Koning Boudewijnstichting, kan stad Mechelen het aantal occasionele plaatsen voor ouders met jonge kinderen die taal- en inburgeringslessen volgen, uitbreiden.

Breng je stem uit op:
Categorie: Beleid

Naam
E-mailadres

Gelieve alle verplichte velden in te vullen.